Algemene voorwaarden

Euro Management Consultants

KvK nummer: 74945262

Toepasselijkheid

 

1        Krinna B.V., h.o.d.n. Euro Management Consultants  (hierna: “Euro Management Consultants”) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Eersel.

 

2        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden op het gebied van advisering, begeleiding en management consultancy in de ruimste zin, verricht of te verrichten door of namens Euro Management Consultants en op alle rechtsverhoudingen van Euro Management Consultants met derden.
 

Opdrachtverlening

 
3        Euro Management Consultants is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Euro Management Consultants. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

4        Euro Management Consultants bepaalt aan de hand van de ontvangen informatie welke van haar adviseurs het meest geschikt is/zijn om de opdracht uit te voeren en welke adviseur verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de opdrachtgever. De verantwoordelijke adviseur draagt zorg voor adequate en deskundige uitvoering van de opdracht. Hij zal hierbij, ook tegenover derden, uitsluitend in het belang van de opdrachtgever handelen.

 

5        Indien in verband met de aan Euro Management Consultants opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Euro Management Consultants indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de opdrachtgever en Euro Management Consultants zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Euro Management Consultants is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Euro Management Consultants heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

 

6        Indien en voor zover werkzaamheden plaatsvinden bij de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever zorg voor goede arbeidsomstandigheden, zoals een geschikte werkruimte. De werktijden worden in dat geval vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.

 

7        Euro Management Consultants zal er bij het accepteren en uitvoeren van de opdracht op toezien dat de adviseurs zich houden aan de beroepscode, zoals bij deze Algemene voorwaarden gevoegd.
 

Aansprakelijkheid

 

8        Iedere aansprakelijkheid van Euro Management Consultants voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Euro Management Consultants of anderszins verband houdend met een aan Euro Management Consultants verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Euro Management Consultants gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat.

 

9        Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Euro Management Consultants, vrijwaart de opdrachtgever Euro Management Consultants voor en tegen, en zal de opdrachtgever Euro Management Consultants schadeloos stellen terzake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Euro Management Consultants mocht hebben of jegens Euro Management Consultants mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Euro Management Consultants voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Euro Management Consultants, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Euro Management Consultants lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 

Kosten en betalingsvoorwaarden

 

10     Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan Euro Management Consultants een vergoeding verschuldigd die wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Euro Management Consultants worden vastgesteld. De uurtarieven zijn exclusief BTW en exclusief onkosten, zoals reis- en verblijfkosten. Jaarlijks vindt per 1 januari indexering van de tarieven plaats op basis van de door het CBS bepaalde inflatie van het voorgaande kalenderjaar. Eventuele vergoedingen die Euro Management Consultants in het kader van de uitvoering van een opdracht ontvangt van derden, worden niet in mindering gebracht op het factuurbedrag, tenzij anders is overeengekomen.

 

11     Voor werkzaamheden waarvoor een (standaard) projecttarief geldt zal aan het einde van de maand bij aanvang van het project het standaardtarief in rekening worden gebracht. Voor maatwerk, meerwerk en open calculaties zal op basis van een uurtarief na de laatste werkdag van de maand de rekening worden ingediend voor de in die maand verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten.

 

12     Uitsluitend betalingen aan Euro Management Consultants zelf, werken bevrijdend.

 

13     Bij betaling binnen 30 dagen na de dagdatum van de rekening zullen géén rentekosten in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van deze betalingstermijn zal Euro Management Consultants een direct opeisbare rente van 1% per maand in rekening brengen.

 

14     Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schort de betalingsverplichting niet op. Bezwaren dienen binnen 30 dagen na dagtekening van declaraties, schriftelijk bij Euro Management Consultants te zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn rechten te hebben verwerkt.

 

15     Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Euro Management Consultants maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten mag in ieder geval, zonder bewijs, 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening worden gebracht.
 

Vertrouwelijkheid

 

16     Euro Management Consultants en haar werknemers zullen de grootste vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot alle informatie en kennis aangaande de organisatie van de opdrachtgever.

 

17     De opdrachtgever heeft de verplichting vertrouwelijk om te gaan met de informatie die voorkomt in en voortkomt uit een door Euro Management Consultants begeleide aanbestedingsprocedure. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Management Consultants is de opdrachtgever niet gerechtigd de inhoud van door Euro Management Consultants opgestelde rapporten, adviezen of andere (al dan niet schriftelijke) stukken, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken.
 

Intellectueel eigendom

 

18     De intellectuele eigendom van alle producten van de geest die Euro Management Consultants gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van een opdracht, komt toe aan Euro Management Consultants. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten te (laten) verveelvoudigen, te (laten) openbaren of te (laten) exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht blijft het voorgaande van toepassing.
 

Niet-wervingsbeding

 

19     Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Management Consultants is het opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de opdracht en gedurende een periode van 24 maanden na het einde van de opdracht werknemers die tijdens voornoemde periode in dienst van of ten behoeve van Euro Management Consultants voor opdrachtgever werkzaam waren, in dienst te nemen dan wel een opdracht aan hen te verlenen. Indien opdrachtgever dit artikel schendt verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van vijfenveertig duizend Euro (€ 45.000) per overtreding, onverminderd het recht van Euro Management Consultants om nakoming van dit artikel en schadevergoeding te eisen.
 

Slotbepalingen

 

20     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd mocht worden, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis heeft. De nietigheid/vernietiging van een bepaling tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet aan.

 

21     De rechtsverhouding tussen Euro Management Consultants en de opdrachtgever of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

 

22     Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Euro Management Consultants verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

 

23     De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van Euro Management Consultants, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor Euro Management Consultants werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

 

Eersel, augustus 2023

INTEGRALE INKOOPDIENSTVERLENING

Van advies tot en met uitvoering en contractmanagement

EXPERT IN AANBESTEDEN

Met de jarenlange ervaring van toen en kennis van nu

KWALITEIT

In expertise, dienstverlening en persoonlijke benadering

TRANSPARANT

Geen onvoorziene kosten & eerlijke dienstverlening

INTEGRALE INKOOPDIENSTVERLENING

Van advies tot en met uitvoering en contractmanagement

EXPERT IN AANBESTEDEN

Met de jarenlange ervaring van toen en kennis van nu

KWALITEIT

In expertise, dienstverlening en persoonlijke benadering

TRANSPARANT

Geen onvoorziene kosten & eerlijke dienstverlening