Privacystatement

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

PRIVACYSTATEMENT EURO MANAGEMENT CONSULTANTS

 

Persoonlijke gegevens

 

Als u gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan verzamelen wij de gegevens die u direct aan ons verstrekt. Het gaat daarbij onder meer om uw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we verkrijgen uit andere bronnen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast verzamelen we ook informatie met betrekking tot uw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

 

 • U te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
 • Uw vragen te verwerken en beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren;
 • met u te communiceren bij vragen of klachten;
 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
 • een eventuele sollicitatie te verwerken en afhandelen.

 

Wij kunnen de informatie die wij van u hebben verzameld ook doorgeven aan andere partijen onder de voorwaarde dat die partijen jouw gegevens nodig hebben in het kader van bovenstaande gebruiksdoeleinden. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Uw gegevens worden echter nooit doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

 

 

Bewaartermijn

 

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald en bewaring van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verstrekt, dan verwijderen wij deze gegevens binnen één jaar.

 

 

Cookies

 

Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind u in ons cookiebeleid.

 

 

Rechten

 

We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

 

Recht op inzage

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij sturen u deze toe als u daarom vraagt.

 

Recht op rectificatie en aanvulling

 

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij passen uw gegevens aan als u daarom vraagt.

 

Recht op vergetelheid

 

U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan is sprake als:

 

 • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
 • u de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken of als uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
 • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
 • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
 • u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan gebruiken wij deze gegevens niet zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook beperken wij de verwerking van uw gegevens als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.

 

Recht op dataportabiliteit

 

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij sturen deze gegevens aan u toe als u daarom vraagt.

 

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Contact

 

Euro Management Consultants
Kluizerdijk 1-D
5554 XA Valkenswaard
Info@euromc.nl
040 – 213 00 75

 

 

Klacht

 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Aanpassen privacystatement

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen wordn op deze website gepubliceerd.